czlowiek z forsa

Określenia dochód i przychód, bardzo często są przez nas używane zamiennie. W codziennych rozmowach, nie zastanawiamy się nad tym jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Prawda jest jednak taka, że dochód nie jest tym samym co przychód, z czego doskonale zdają sobie sprawę przedsiębiorcy. Warto w związku z tym, nieco poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, gdyż często okazuje się on być bardzo przydatna.

Czym jest przychód?

Przychód obejmuje wartość netto wszystkich sprzedanych przez nas dóbr, towarów czy usług, w konkretnym okresie rozliczeniowym. W związku z tym, przychód można uzyskać ze stosunku pracy, z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, albo też z nieruchomości. Musimy jednak pamiętać, że od kwoty przychodu, każda osoba fizyczna musi jeszcze zapłacić należny podatek dochodowy. Dlatego też, mówiąc o tym jaki przychód uzyskała konkretna firma, nie możemy na tej podstawie oceniać jej faktycznej sytuacji finansowej. Często bowiem zdarza się, że mimo wysokiego przychodu, w ostatecznym rozrachunku, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa rysuje się źle.

Koszty uzyskania przychodu

Jak już wspomniano powyżej, przychód nie jest odzwierciedleniem tego jak dana firma rzeczywiście sobie radzi, gdyż kwota ta może zostać znacznie pomniejszona. Chodzi tutaj o koszty uzyskania przychodu, do których zaliczają się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, czy też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Wydatki te muszą mieć związek z prowadzoną przez nas działalnością, muszą zostać właściwie udokumentowane, a przy tym nie mogą mieć cech wydatków o charakterze osobistym dla samego przedsiębiorcy.

przychód

Jeśli interesuje nas ten temat, warto sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie do artykułu 23. Znajdziemy w nim bowiem dokładną listę tych wydatków, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu.

Co więcej, koszty uzyskania przychodu dzielimy także na dwie grupy. Pierwsza z nich to koszty bezpośrednie, czyli takie, które są bezpośrednio związane z uzyskanym przez nas przychodem. Koszty pośrednie natomiast stanowią wydatki, które nie są wprost powiązane z konkretnym przychodem.

Czym jest dochód?

Jak można się już domyślić, dochód jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Kiedy zatem chcemy obliczyć, ile dana firma faktycznie zarobiła, od wysokości przychodu, musimy odjąć koszty jego uzyskania i otrzymana wówczas kwota jest faktycznym dochodem przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać o tym, że o dochodzie można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy uzyskany przychód jest wyższy niż koszty jego uzyskania. Często też, dochód dzielimy na ten brutto, kiedy chodzi o nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem, oraz na dochód netto, gdy występuje nadwyżka przychodów na kosztami ich uzyskania już po naliczeniu podatku.

Jeśli zatem chcemy dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo wypracowało jakiś zysk, czy jednak poniosło stratę, musimy obliczyć uzyskany przez nie dochód. Tylko ta kwota jest nam w stanie pokazać rzeczywistą sytuację ekonomiczną firmy.

Pobierz program do rozliczenia PIT 2018 / 2019